Algemene voorwaarden Coddin 


Gevestigd aan Rigtersbleek-Zandvoort 10 1.25, 7521 BB te Enschede, ingeschreven bij de KvK onder nummer 82648735.

Definities
Algemene Voorwaarden: De algemene voorwaarden als hierna vermeld.
Coddin: Coddin ingeschreven bij de KvK onder nummer 82648735

Dienst: Alle werkzaamheden, in welke vorm dan ook, die Coddin
voor of ten behoeve van de Opdrachtgever heeft
verricht.
Honorarium: De financiële vergoeding die voor uitvoering van de opdracht met de
opdrachtgever is overeengekomen.
Opdracht: De overeenkomst van opdracht tot dienstverlening op basis van een
offerte of opdrachtbevestiging.
Opdrachtgever: Degene die de gelding van deze algemene voorwaarden heeft
aanvaard en opdracht heeft gegeven tot het verrichten van de dienst.
Overeenkomst: Elke overeenkomst gesloten tussen Coddin en de opdrachtgever.

Artikel 1 Werkingssfeer

 1. Deze Algemene Voorwaarden gelden voor iedere aanbieding, offerte en Overeenkomst gesloten tussen Coddin en de Opdrachtgever.
 2. Deze Algemene Voorwaarden zijn eveneens van toepassing op overeenkomsten met Coddin, voor de uitvoering waarbij derden dienen te worden betrokken.
 3. De toepasselijkheid van eventuele inkoop- of andere Algemene Voorwaarden van de Opdrachtgever wordt uitdrukkelijk van de hand gewezen.
 4. Indien gebleken is dat één of meer bepalingen in deze Algemene Voorwaarden nietig of vernietigbaar zijn, dan blijven de Algemene Voorwaarden voor al het overige in stand.
 5. Afwijkingen van de Overeenkomst en Algemene Voorwaarden zijn slechts geldig indien deze schriftelijk en uitdrukkelijk met Coddin zijn overeengekomen.

Artikel 2 Aanbiedingen en/of offertes

 1. Aanbiedingen en/of offertes worden schriftelijk en/of elektronisch gedaan
 2. Alle aanbiedingen en/of offertes van Coddin zijn vrijblijvend, tenzij in de aanbieding en/of offerte een termijn voor aanvaarding is gesteld.
 3. Coddin kan niet aan zijn aanbiedingen en/of offertes worden gehouden indien de Opdrachtgever, naar termen van redelijkheid en billijkheid en in het maatschappelijk verkeer gangbare opvattingen, had behoren te begrijpen dat de aanbieding en/of offerte een kennelijke vergissing of verschrijving bevat.
 4. Indien de aanvaarding, al dan niet op ondergeschikte punten, afwijkt van het in de aanbieding en/of offerte opgenomen aanbod dan is Coddin daaraan niet gebonden.
 5. Aanbiedingen en/of offertes gelden niet automatisch voor toekomstige orders of nabestellingen.
 6. De Overeenkomst komt tot stand door tijdige aanvaarding door de Opdrachtgever van de aanbieding en/of offerte van Coddin.
 7. Indien er geen Offerte aangeboden wordt zal de Opdracht tot stand komen op basis van een Opdrachtbevestiging.

Artikel 3 Annulering en Beëindiging en wijziging overeenkomst anders dan hosting en/of onderhoudsovereenkomst

 1. Partijen kunnen te allen tijde met wederzijds goedvinden de overeenkomst beëindigen. Eenzijdige beëindiging kan te allen tijde met inachtneming van een opzegtermijn van één maand. Hierbij dienen de tot dan toe verrichte werkzaamheden (gewerkte uren), door Coddin, te worden vergoed door de Opdrachtgever.
 2. De Opdrachtgever heeft het recht de Overeenkomst te annuleren. In geval van annulering is de Opdrachtgever het volledige honorarium of een gedeelte van het Honorarium verschuldigd van:
  a. 4 werkdagen voor aanvang 100% van het Honorarium te voldoen;
  b. 1 week voor aanvang 75 % van het Honorarium te voldoen;
  c. 2 weken voor aanvang 50% van het Honorarium te voldoen;
  d. 1 maand voor aanvang 25 % van het Honorarium te voldoen;
  e. 2 maand voor aanvang 10% van het Honorarium te voldoen;
 3. Indien tijdens de uitvoering van de Overeenkomst blijkt dat het voor een behoorlijke uitvoering noodzakelijk is om de Overeenkomst te wijzigen of aan te vullen, stelt Coddin de Opdrachtgever hiervan zo spoedig mogelijk op de hoogte. De partijen zullen dan tijdig en in onderling overleg overgaan tot aanpassing van de Overeenkomst.
 4. Indien de wijziging van of aanvulling op de Overeenkomst financiële, kwantitatieve en/of kwalitatieve gevolgen zal hebben, zal Coddin de Opdrachtgever hierover van tevoren inlichten en een mogelijk nieuwe prijsopgave doen.

Artikel 4 Uitvoering overeenkomst

 1. Coddin zal de Overeenkomst naar beste inzicht en vermogen en overeenkomstig de getekende offerte of de opdrachtbevestiging en de eisen van goed vakmanschap uitvoeren.
 2. Ingeval van het ontwikkelen van een website of webshop wordt de Opdracht uitgevoerd op basis van het goedgekeurde design.
 3. Coddin heeft het recht om bepaalde werkzaamheden te laten verrichten door derden. De toepassing van artikel 7:407 lid 2 en 7:409 van het Burgerlijk Wetboek wordt uitdrukkelijk uitgesloten.
 4. Coddin heeft het recht om de Overeenkomst in overeenstemming met de Opdrachtgever in fasen uit te voeren. De termijnen van deze fasen worden door partijen gezamenlijk bepaald en schriftelijk vastgelegd indien van toepassing.
 5. Indien de Overeenkomst in fasen wordt uitgevoerd, heeft Coddin het recht om elk uitgevoerd gedeelte afzonderlijk te factureren en daarvoor betaling te verlangen.

Artikel 5 Ontwikkeling en/of onderhoud website

 1. De Opdrachtgever verstrekt tijdig alle gegevens, instructies, materialen, wachtwoorden en de benodigde toegang tot het desbetreffende systeem, die noodzakelijk zijn voor het ontwikkelen/of onderhoud van de website of voor de uitvoering van de Overeenkomst, aan Coddin.
 2. Indien de voorgaande gegevens en instructies niet of niet tijdig worden verstrekt, dan heeft Coddin het recht de uitvoering van de Overeenkomst op te schorten. De extra kosten die worden gemaakt door de vertraging zijn voor rekening van de Opdrachtgever. De Opdrachtgever wordt hier zo spoedig mogelijk van op de hoogte gesteld.
 3. Indien de door de Opdrachtgever verstrekte materialen zijn beschermd door het intellectuele eigendom, garandeert de Opdrachtgever dat hij of zij beschikt over de vereiste licenties.
 4. Het testen en controleren is de gezamenlijke verantwoordelijkheid van de partijen.
 5. De Opdrachtgever is gehouden het design en/of de ontwikkelde opgeleverde website op het moment van aflevering, maar in ieder geval binnen 14 dagen na aflevering, te onderzoeken en feedback aan te leveren. De eerste feedbackronde zit bij het tarief inbegrepen en hiervoor worden geen extra kosten in rekening gebracht. Feedback die hierna wordt verschaft wordt aangemerkt als meerwerk.
 6. Coddin brengt voor meerwerk het door haar gehanteerde uurtarief in rekening. Alvorens Coddin overgaat tot meerwerk, zal de Opdrachtgever van te voren op de hoogte worden gesteld.
 7. Na de oplevering van de website en definitief akkoord van de Opdrachtgever, kan de Opdrachtgever met Coddin een onderhoudsovereenkomst en hostingpakket afsluiten. Indien de Opdrachtgever na oplevering van de Website wenst dat er onderhoud wordt verricht aan de website, zal Coddin hier aparte tarieven voor hanteren.
 8. Indien er geen onderhoudsovereenkomst overeen is gekomen zal Coddin na oplevering van de website de Opdrachtgever gedurende 30 dagen assisteren bij eventuele problemen of onduidelijkheden met betrekking tot het functioneren en gebruik van de website. Voor het oplossen van fouten/ bugs in digitale bestanden en/of websites die na een periode van 30 dagen worden gerapporteerd geldt het gebruikelijke uurtarief. Fouten die door derden zijn veroorzaakt, kunnen door Coddin hersteld worden tegen het gebruikelijke uurtarief.

Artikel 6 Inhoud website

 1. Coddin is niet verantwoordelijk of aansprakelijk voor de inhoud en informatie van de website van de Opdrachtgever.
 2. Coddin heeft het recht de domeinregistratie op non-actief te zetten en/of te verwijderen en om de overeenkomst per direct te ontbinden indien de inhoud:
  a. in strijd is met de (inter)nationale wetgeving;
  b. een gewelddadig karakter heeft of verwijst naar een locatie met een gewelddadige inhoud;
  c. discrimineert naar ras, geslacht, politieke gezindheid, godsdienst of levensovertuiging;
  d. een pornografisch, erotisch karakter heeft of naar een locatie verwijst met een pornografische inhoud;
  e. illegale activiteiten aanspoort, bevordert of aanprijst.

Artikel 7 Back-up

 1. Partijen kunnen overeenkomen dat de Coddin voor één jaar zorg zal dragen voor de back-up van de Website. Coddin bewaart elke back-up gedurende een termijn van één jaar.
 2. Partijen komen in de overeenkomst overeen dat de Opdrachtgever voor een vast bedrag per maand per GB een back-up ruimte huurt.
 3. Na het afloop van de back-updienst overeenkomst zal de overeenkomst voor één jaar stilzwijgende verlengd worden.
 4. De Opdrachtgever kan de back-updienst overeenkomst jaarlijks opzeggen met een opzegtermijn van één maand.

Artikel 8 Hosting

 1. Coddin heeft eigen hosting tot beschikking.
 2. Het maandelijkse gebruikslimiet is 1GB. Dit kan tegen extra betaling worden verhoogd.
 3. Bij overschrijding van de gebruikslimiet voor schijfruimte is het niet meer mogelijk om bestanden te plaatsen binnen het account van Opdrachtgever.
 4. Coddin is nimmer aansprakelijk voor schade ontstaan door uitval, storingen en buitenwerkingstelling.
 5. Partijen kunnen voor één jaar een hostingsovereenkomst overeenkomen. Na verstrijking van dit jaar wordt de hostingsovereenkomst van rechtswege verlengt tenzij uitdrukkelijk anders afgesproken. Opzegging hiervan geschied met inachtneming van een opzegtermijn van 3 maanden.

Artikel 9 Domeinregistratie

 1. Op de aanvraag en gebruik van de domeinnaam van de Opdrachtgever zijn de geldende regels en procedures van de desbetreffende registrerende instanties van toepassing. De registrerende instanties zijn verantwoordelijk ten aanzien van de aanvraag van de domeinnaam. Coddin is niet verantwoordelijk voor het honoreren van de aanvraag van de domeinnaam.
 2. De domeinregistratie geschiedt op de naam en ter verantwoordelijkheid van de Opdrachtgever.
 3. De Domeinregistratie geschiedt per kalenderjaar en kan niet gewijzigd worden.
 4. Het wijzigen van de domeinregistratie geldt als een nieuwe domeinregistratie.
 5. Coddin is nimmer aansprakelijk en verantwoordelijk voor de schade die voortvloeit uit de inhoud en het gebruik van de domein en domeinnaam.

Artikel 10 Zoekmachine optimalisatie

 1. Zoekmachine optimalisatie kan niet met garantie van resultaten wegens de invloed van derden op het resultaat. Voor Coddin geldt een inspanningsverplichting.
 2. Indien de Opdrachtgever Coddin inschakelt voor zoekmachine optimalisatie, komen de partijen een overeenkomst van 12 maanden overeen. Deze kan worden opgezegd met inachtneming van een opzegtermijn van 1 maand.
 3. Partijen komen voor de opdracht tot zoekmachine optimalisatie schriftelijk een honorarium overeen.
 4. Coddin heeft het recht de overeenkomst te ontbinden en/of een schadevergoeding ten bedrage van 50% van het overeengekomen Honorarium indien de Opdrachtgever structureel zonder toestemming van Coddin wijzigingen aanbrengt aan de website of de Opdrachtgever het domein aanpast.

Artikel 11 Design website en/of logo

 1. De Opdrachtgever is verantwoordelijk voor het correct aanleveren van de inhoud en informatie voor de website en/of het logo.
 2. De Coddin ontwerpt en levert het design overeenkomstig de richtlijnen en wensen van de Opdrachtgever aan.
 3. Indien de Opdrachtgever een van de onderstaande situaties aanlevert, heeft Coddin het recht de Overeenkomst met onmiddellijke ingang en zonder rechtelijke tussenkomst te ontbinden.
  a. in strijd is met de (inter)nationale wetgeving;
  b. een gewelddadig karakter heeft of verwijst naar een locatie met een gewelddadige inhoud;
  c. discrimineert naar ras, geslacht, politieke gezindheid, godsdienst of levensovertuiging;
  d. een pornografisch, erotisch karakter heeft of naar een locatie verwijst met een pornografische inhoud;
  e. illegale activiteiten aanspoort, bevordert of aanprijst.
 4. Coddin legt de Opdrachtgever een of meer design-voorstellen voor. Van deze design-voorstellen mag de Opdrachtgever één logo kiezen waarvan hij na betaling het eigendomsrecht verkrijgt. De andere ontworpen design-voorstellen blijft Coddin eigenaar van.
 5. De Opdrachtgever heeft het recht onbeperkt wijzigingen door Coddin aan het website design of het logo te laten verrichten totdat het de website of het logo definitief wordt opgeleverd, tenzij de wijzigingen onevenredig veel tijd in beslag nemen. Indien het laatste het geval zal hiervoor meerwerk kosten in rekening worden gebracht aan de hand van het uurtarief van Coddin.
 6. De Opdrachtgever heeft niet het recht kosteloos wijzigingen door Coddin aan de website of het logo te laten verrichten nadat de website of het logo definitief is gemaakt. Indien de Opdrachtgever na de opleveringen wijzigingen aan de website of het logo wil laten verrichten zal Coddin kosten in rekening brengen.
 7. Het is de Opdrachtgever niet toegestaan ontworpen logo’s waarvoor niet betaald is of waarvan de opdracht is geannuleerd openbaar te maken of te verveelvoudigen.

Artikel 12 Honorarium

 1. Het Honorarium en/of tarieven zijn in euro’s uitgedrukt, exclusief BTW en andere heffingen van overheidswege, tenzij anders aangegeven.
 2. Indien niet uitdrukkelijk een Honorarium en/of tarief is overeengekomen, zal het Honorarium worden vastgesteld aan de hand van de werkelijk bestede uren en de gebruikelijke uurtarieven van Coddin.
 3. Van alle bijkomende kosten zal Coddin tijdig voor het sluiten van de Overeenkomst aan de Opdrachtgever opgaaf doen of gegevens verstrekken op grond waarvan deze kosten door de Opdrachtgever kunnen worden berekend.

Artikel 13 Uitvoeringstermijnen

 1. De werkzaamheden zullen worden uitgevoerd binnen een door Coddin opgegeven termijn.
 2. Indien voor de uitvoering van bepaalde werkzaamheden een termijn is overeengekomen of opgegeven, dan is die termijn slechts indicatief en nimmer te beschouwen als een fatale termijn.
 3. Bij overschrijding van een uitvoeringstermijn dient de Opdrachtgever Coddin schriftelijk in gebreke te stellen, waarbij Coddin alsnog een redelijke termijn wordt geboden om uitvoering te geven aan de Overeenkomst.

Artikel 14 Betaling

 1. Betaling vindt plaats door middel van overmaking op een door Coddin aangewezen bankrekening op het tijdstip van de koop of levering, tenzij anders is overeengekomen. Betaling kan zowel voor- als achteraf geschieden.
 2. Coddin factureert maandelijks het aantal daadwerkelijk gewerkte uren aan de hand van het uurtarief van Coddin aan de Opdrachtgever. Indien de Opdrachtgever inzage in de urenregistratie wenst is dit mogelijk. Uren en taken worden zo goed mogelijk gespecificeerd op de factuur, tenzij fasen en de inhoud van deze fasen afgesproken zijn met de Opdrachtgever.
 3. Betaling dient te geschieden binnen 14 dagen na de factuurdatum.
 4. Wanneer het overeengekomen honorarium meer dan €1000,- bedraagt, kan Coddin verlangen dat 25% van het te betalen bedrag vooraf betaald wordt. Vervolgens dient 25% op een overeengekomen datum betaald te worden en tot slot dient 50% van het totaal overeengekomen bedrag achteraf middels factuur betaald te worden.
 5. Bezwaren tegen de hoogte van de factuur schorten de betalingsverplichting niet op.
 6. Na het verstrijken van 14 dagen na de factuurdatum is de Opdrachtgever, zonder ingebrekestelling, van rechtswege in verzuim. De Opdrachtgever is vanaf het moment van in verzuim treden over het opeisbare bedrag een rente verschuldigd van 3% per maand, tenzij de wettelijke rente hoger is. Daarnaast is Coddin dan gerechtigd administratiekosten in rekening te brengen.
 7. In geval van faillissement, surseance van betaling of curatele zijn de vorderingen van Coddin en de verplichtingen van de Opdrachtgever jegens Coddin onmiddellijk opeisbaar.

Artikel 15 Incassokosten

 1. Indien de Opdrachtgever in gebreke of in verzuim is in de (tijdige) nakoming van zijn verplichtingen, dan komen alle redelijke kosten ter verkrijging van voldoening buiten rechte voor rekening van de Opdrachtgever. In ieder geval is de Opdrachtgever incassokosten verschuldigd.
 2. Ten aanzien van de buitengerechtelijke (incasso)kosten heeft Coddin in afwijking van artikel 6:96 lid 5 van het Burgerlijk Wetboek en het Besluit vergoeding voor buitengerechtelijke incassokosten, recht op een vergoeding van 15% van de totaal openstaande hoofdsom met een minimum van € 90 voor iedere factuur die geheel of gedeeltelijk niet voldaan is.
 3. De eventuele gemaakte redelijke gerechtelijke kosten en executiekosten komen eveneens voor rekening van de Opdrachtgever.

Artikel 16 Opschorting en ontbinding

 1. Indien de Opdrachtgever een verplichting uit de Overeenkomst niet, niet volledig, niet tijdig of niet behoorlijk nakomt, heeft Coddin het recht de nakoming van haar verplichtingen op te schorten en/of is Coddin bevoegd de Overeenkomst met onmiddellijke ingang te ontbinden. Voorts is Coddin bevoegd de nakoming van haar verplichtingen op te schorten en/of de Overeenkomst met onmiddellijke ingang te ontbinden, indien:
  a. na het sluiten van de Overeenkomst Coddin omstandigheden ter kennis zijn gekomen die goede grond geven te vrezen dat de Opdrachtgever zijn betalingsverplichting niet zal nakomen;
  b. de Opdrachtgever een betalingsachterstand van meer dan twee maanden heeft;
  c. de Opdrachtgever in staat van faillissement wordt verklaard, een verzoek tot surseance van betaling indient, om toepassing van de schuldsanering natuurlijke personen verzoekt, geconfronteerd wordt met een beslag op zijn eigendom.
  d. Ontbinding geschiedt schriftelijk en zonder rechterlijke tussenkomst. Indien de Overeenkomst wordt ontbonden, zijn de vorderingen van Coddin op de Opdrachtgever onmiddellijk opeisbaar.

Artikel 17 Overmacht

 1. 1. Een tekortkoming kan niet aan een der partijen worden toegerekend, daar de tekortkoming niet te wijten is aan zijn schuld wegens overmacht. In dit geval zijn de partijen ook niet gehouden tot het nakomen van de verplichtingen die uit de Overeenkomst voortvloeien of enigerlei schadevergoeding.
 2. Onder overmacht wordt in deze Algemene Voorwaarden verstaan alle op dat gebied in de wet en jurisprudentie vastgesteld. Alle van buitenkomende oorzaken, voorzien of niet voorzien, waarop partijen geen invloed kunnen uitoefenen en waardoor partijen niet in staat zijn de verplichtingen na te komen.
 3. Als overmacht opleverende omstandigheden worden o.a. beschouwd: werkstaking, uitsluiting, brand, waterschade, natuurrampen of andere van buiten komende onheilen, mobilisatie, oorlog, verkeersbelemmeringen, blokkades, in- of uitvoer belemmeringen of andere overheidsmaatregelen, stagnatie of vertraging in de aanvoer van grondstoffen of machineonderdelen, gebrek aan arbeidskrachten, alsmede elke omstandigheden, waardoor de normale gang in het bedrijf wordt belemmerd ten gevolge waarvan de nakoming van de Overeenkomst door partijen in redelijkheid niet mag worden verlangd.

Artikel 18 Aansprakelijkheid

 1. De uitvoering van de Opdracht geschiedt geheel voor risico en verantwoordelijkheid van de Opdrachtgever. Coddin is slechts aansprakelijk voor directe schade ontstaan door opzet.
 2. Coddin is nimmer aansprakelijk voor indirecte schade, daaronder in ieder geval begrepen gevolgschade, gederfde winst, gemiste besparingen, bedrijfsstagnatie of immateriële schade van de Opdrachtgever.
 3. Coddin is niet aansprakelijk voor schade, van welke aard dan ook, doordat Coddin is uitgegaan van door de Opdrachtgever verstrekte onjuiste en/of onvolledige gegevens.
 4. Indien Coddin aansprakelijk mocht zijn voor enigerlei schade, dan is de aansprakelijkheid van Coddin  beperkt tot het bedrag tot maximaal eenmaal het bedrag dat in de factuur staat vermeld of tot het bedrag waarop de door Coddin aangesloten verzekering aanspraak geeft, vermeerderd met het eigen risico dat Coddin overeenkomstig de verzekering draagt.
 5. De Opdrachtgever dient de schade waarvoor Coddin aansprakelijk kan worden gehouden, zo spoedig mogelijk, maar in ieder geval binnen 10 dagen na het ontstaan van de schade aan Coddin te melden, een en ander op straffe van verval van enig vergoedingsrecht van deze schade.
 6. Iedere aansprakelijkheidsvordering jegens Coddin vervalt binnen één jaar nadat de Opdrachtgever bekend is geraakt met het schade brengende feit of hiermee redelijkerwijs bekend had kunnen zijn.

Artikel 19 Intellectuele eigendom

 1. 1. Coddin behoudt zich de rechten en bevoegdheden voor die haar toekomen op grond van de Auteurswet en andere intellectuele wet- en regelgeving.
 2. Alle uit de Opdracht voortkomende rechten van intellectuele eigendom op de resultaten van de opdracht komen toe aan de Coddin. Deze rechten kunnen tegen vergoeding geheel of gedeeltelijk aan de Opdrachtgever worden overgedragen.
 3. Het is de Opdrachtgever niet toegestaan zonder voorafgaande toestemming van de Coddin het resultaat zonder vermelding van de naam van de Coddin openbaar te maken of te verveelvoudigen.
 4. Tenzij anders overeengekomen, blijven de in het kader van de opdracht de, door Coddin, tot stand gebrachte resultaten (zoals ontwerpen, ontwerpschetsen, concepten, adviezen, broncodes en andere materialen of (elektronische) bestanden e.d.) eigendom van de Coddin, ongeacht of deze aan de opdrachtgever of aan derden ter beschikking zijn gesteld.

Artikel 20 Gebruik resultaat

 1. Zodra betaling voltooid is door de Opdrachtgever, verkrijgt zij het gebruiksrecht van het resultaat van de opdracht. Het recht op gebruik is exclusief, tenzij anders afgesproken.
 2. Wanneer het resultaat mede betrekking heeft op werken waarop rechten van derden op rusten, maken partijen aanvullende afspraken hoe het gebruik van deze werken zal worden geregeld.
 3. Opdrachtgever heeft zonder schriftelijke toestemming niet het recht om het resultaat van de opdracht aan te passen, ruimer of op andere wijze te (her)gebruiken of uit te voeren dan is overeengekomen, of om dit door de derden te laten doen. De Coddin kan aan deze toestemming voorwaarden verbinden, waaronder het betalen van een billijke vergoeding.
 4. In geval van niet overeengekomen ruimer of ander gebruik, hieronder ook begrepen wijziging, verminking of aantasting van het voorlopige of definitieve resultaat, heeft de Coddin recht op een vergoeding wegens inbreuk op zijn/haar rechten van tenminste twee maal het overeengekomen honorarium.
 5. De Opdrachtgever verliest zijn gebruiksrecht wanneer:
  a. zij de betalingsverplichting zoals overeengekomen, niet nakomt;
  b. indien de opdracht voortijdig wordt beëindigd zonder juist opzegging;
  c. ingeval van faillissement van de opdrachtgever.
 6. Coddin heeft met inachtneming van de belangen van de opdrachtgever, de vrijheid om de resultaten te gebruiken voor eigen publiciteit in elke vorm, wanneer het om fysieke resultaten gaat.

Artikel 21 Privacy en cookies

 1. De gegevens en informatie die de Opdrachtgever aan Coddin verstrekt, zal Coddin zorgvuldig en vertrouwelijk bewaren.
 2. Bij het bezoeken van onze website kan Coddin informatie verzamelen door middel van cookies voor functionele en analytische doeleinden.
 3. Het is Coddin niet toegestaan om de persoonsgegevens van de Opdrachtgever uit te lenen, te verhuren, te verkopen of op een of andere wijze openbaar te maken.
 4. Indien op grond van een wettelijke bepaling of een rechterlijke uitspraak Coddin gehouden is vertrouwelijke informatie aan derden te verstrekken, dan is Coddin niet gehouden tot schadevergoeding of schadeloosstelling. Tevens is de Opdrachtgever niet gerechtigd tot ontbinding van de Overeenkomst op grond van enige schade die hierdoor is ontstaan.

Artikel 22 Wijziging algemene voorwaarden

 1. Coddin heeft het recht om deze algemene voorwaarden eenzijdig te wijzigen. Wijzigingen zullen ook gelden ten aanzien van reeds afgesloten overeenkomsten.
 2. Coddin zal de Opdrachtgever per e-mail op de hoogte stellen van de wijzigingen.
 3. Indien de Opdrachtgever niet akkoord gaat met de aangekondigde wijzigingen, heeft de Opdrachtgever het recht om de overeenkomst op te schorten totdat overeenstemming is bereikt.

Artikel 23 Toepasselijk recht en geschillen

 1. Op alle rechtsbetrekkingen waarbij Coddin partij is, is uitsluitend het Nederlandse recht van toepassing.
 2. De toepasselijkheid van het Weens Koopverdrag wordt uitgesloten.
 3. Geschillen tussen Coddin en de Opdrachtgever zullen uitsluitend worden voorgelegd aan de bevoegde rechter in het arrondissement te Overijssel, tenzij de wet dwingend anders voorschrijft.